Juridische kennisgeving / Algemene voorwaarden

Contact

Viridaxis S.A.
Rue Louis Blériot 11
B-6041 Gosselies
BE 0866.678.469
info@viridaxis.com
+32 71 48 72 25

Artikel 1: Algemeen

Behoudens een door beide partijen ondertekende schriftelijke afwijking gelden deze algemene voorwaarden voor elke offerte, verkoop en levering door de verkoper.

Artikel 2: Prijs

De geldende prijzen zijn de prijzen die in de offerte aan de koper worden vermeld. De verkoper kan ze op elk ogenblik wijzigen mits de kennisgeving daarvan minstens een maand aan de wijziging voorafgaat.

Artikel 3: Bestelling – Verkoop

Een door de verkoper aanvaarde bestelling kan niet door de koper worden geannuleerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De verkoop vindt plaats op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelbon door de verkoper op zijn maatschappelijke zetel.

Artikel 4: Levering

De levering gebeurt op de bestelbon vermelde plaats. Indien de levering niet kan gebeuren wegens omstandigheden buiten de wil van de verkoper, mag de verkoper leveren op een andere geschikte plaats.

De leveringsdatum wordt slechts ter indicatie en zonder waarborg vermeld. In het geval van een vertraging van de levering met minder dan drie dagen, kan de koper in geen geval de bestelling annuleren en geen schadevergoeding eisen, van welke aard ook.

Artikel 5: Conformiteit

De koper moet de goederen op het ogenblik van de levering controleren en hun conformiteit verifiëren.

Artikel 6: Klachten

Elke klacht moet schriftelijk gebeuren, binnen de 5 dagen na de levering.

Het indienen van een klacht, om welke reden ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, geeft de koper niet het recht om de volledige of gedeeltelijke betaling van de prijs uit te stellen.

Artikel 7: Garantie

De verkoper waarborgt de conformiteit van de goederen, op voorwaarde dat ze niet abnormaal of verkeerd zijn gebruikt of bewaard.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die gezamenlijk wordt veroorzaakt door een gebrek aan de goederen en de fout van de koper of een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

Een eventuele afwijkende levering die binnen de in artikel 6 bepaalde termijnen wordt gemeld, zal uitsluitend aanleiding geven tot vervanging van de goederen op kosten van de verkoper.

De aansprakelijkheid van de verkoper zal nooit groter zijn dan de prijs van de goederen die het voorwerp vormen van de klacht. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke indirecte schade, met inbegrip van economisch verlies, randschade of immateriële schade.

Artikel 9: Voorbehoud van eigendom

Tot de dag van de volledige betaling van de prijs blijven de goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper.

Artikel 10: Betaling

Tenzij in de offerte van de verkoper anders is bepaald, zullen de betalingen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de verkoper, binnen de maand na de factuurdatum. Laattijdige betaling leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot nalatigheidsinteresten volgens de interestvoet die wordt bepaald door artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 12%. Het factuurbedrag zal bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, onverminderd het recht op de terugbetaling van gerechtskosten volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en het recht om van de koper een redelijke vergoeding te eisen voor alle relevante inningkosten als gevolg van de laattijdige betaling.

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken – Toepasselijk recht

Alle geschillen in verband met de verkoop vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechters van het gerechtelijk arrondissement Charleroi, die het Belgisch recht zullen toepassen.

Print Friendly, PDF & Email